logo

Service du Planning

Université Pierre et Marie CURIE
4, Place Jussieu - 75252 Paris cedex 5

Semaine suivante

Emploi du temps du public : M1.INFO.BIM -

  8 00 8 30 9 00 9 30 10 00 10 30 11 00 11 30 12 00 12 30 13 00 13 30 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 16 30 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 00 20 30 21 00
Lundi
G0                         MU4IN700 (AMPHI.56A)                                                                    
Mercredi
G1                                                                   MU4IN700 (56.66.207)                          
G2                                                                   MU4IN700 (24.34.105)                          
Jeudi
G0         MU4IN700 (ANNULE)                                                                                      
 
  8 00 8 30 9 00 9 30 10 00 10 30 11 00 11 30 12 00 12 30 13 00 13 30 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 16 30 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 20 00 20 30 21 00

Planning du 23/11/2020 au 28/11/2020

Légende Cours TD TP Autres

mercredi 25 novembre 2020 18:32